Dernière modification : 24 mai 2017 à 10:26

Aires de jeux


 

Spillzäiten


 
Fréijoer - Summer / Printemps- L'été
7.00 bis 22 .00 Auer
Hiescht - Wanter / Automne - Hiver
08.00-20.00 Auer​

 
Bäi Schied un den Spillgeräter, w.e.g. den 32 70 84 22 uruffen.
En cas de dégâts des jeux, veuillez composer le numéro 32 70 84 22.


Verschidde Regelen / Verschiedene Regeln


D'Spillplaze sinn an zwou Alterskategorien agedeelt, well déi Spiller, déi do opgeriicht
sinn dem jeeweilegen Alter ugepasst sinn:

Die Spielplätze sind in zwei Alterskategorien aufgeteilt, weil die Spiele, die hier
errichtet wurden, dem jeweiligen Alter angepasst sind:
 
Les aires de jeux sont réservées à deux catégories distinctes de tranche d'âge. Les
normes sécuritaires et les équipements de jeux sont spécialement adaptés à l'âge de
l'enfant:

bis 6 Joer / bis 10 Joer / 3-16 Joer


 

Spillplaze solle just während de folgenden Auerzaiten benotzt ginn:
Die Spielplatze sollten nur während den angegebenen Uhrzeiten benutzt werden:
Vous êtes priés de respecter les heures d'ouvertures des aires de jeux:

8.00-22.00 Auer


 

Fird'Sécherheet vun de Spiller no den Normen ze garantéieren, sinn all eis Spiller vun
der agreeéierter Firma " Luxcontrol " ofgeholl, a ginn dann och regelméisseg an der
Reih gehalen.
Bei all Spillplaz huet d'Gemeng dann och Panneauen opgeriicht fir op d'Regelen vun
der Notzung vun der Spillplaz hinzeweisen. Eng wichteg Regel ass, dass d'Kanner
keen Helm dierfen undoen op de Spiller, well hei soss eng Ersteckungsgefohr lauert.

 
Um die Sicherheitsnormen der Spiele zu garantieren, sind alle Spiele von der Firma
,,Luxcontrol" abgenommen worden und werden regelmässig in Stand gesetzt.
Eine Hinweistafel mit den Regeln zwecks Benutzung der Spielpätze, wurde von der
Gemeinde an allen Spielplatzen angebracht. Die Kinder dürfen auf den Spielen
keinen Helm tragen, da sonst Erstickungsgefahr besteht.

 
Afin de garantir la sécurité et la conformité des équipements, la réception a été confiée
à Luxcontrol et des réparations éventuelles sont assurées.
Des pictogrammes ont été érigés afin de réglementer l'emploi des équipements de
jeux. Ainsi, il est défendu de porter de casque lors de l'escalade des jeux. Il existe, en
effet, un risque réel de coincement de la tête et (ou) d'étranglement dû au port de
casque.

  
D'Waasser bei de Waasserspiller ass net fir ze drénken.
 
Kontakt:
Wann Dir awer mierkt datt eppes un engem Spill futti ass oder et op enger
Spillplaz knaschteg ass, da sot dem Service Technique vun der Gemeng w.e.g.
Bescheed um Nummer 32 70 84 22.
Bei engem Accident rufft den 112 !

 
Das Wasser der Wasserspiele ist kein Trinkwasser.
 
Kontakt:
Solltet ihr bemerken, dass ein Spiel defekt ist oder ein Spielplatz verschmutzt
ist, so sagen Sie bitte dem technischen Dienst der Gemeinde bescheid.
Telefonnummer: 32 70 84 22.
lm Falle eines Unfalls, wahlen Sie die Nummer 112 !

 
Il y a lieu d'avertir les enfants que l'eau sur l'aire de jeux n'est pas potable.
 
Contact :
Le service technique de la commune vous remercie d'avance de bien vouloir
signaler toute défectuosité et détérioration des équipements ou toute malpropreté
notoire au numéro 32 70 84 22.
En cas d'accident ou de blessures prière de contacter le 112 !

 

 DEPLIANT  PDF

​​

Non
Non