Actualité

Léif Jonk aus der Gemeng Fëschbech

Léif Jonk aus der Gemeng Fëschbech,

mir, déi nei Jugendkommissioun aus eiser Gemeng brauchen deng Ënnerstëtzung bei der Aufgab, d’Besoine vun de Jugendlechen ze erkennen. Just wa mir wëssen, wat dech hei an der Gemeng beweegt, wat deng Froe sinn,


 

deng Wënsch sinn, deng Propositioune sinn, kënne mir versichen, d’Liewensqualitéit och fir d‘Jugend méi attraktiv ze gestalten.

Dofir biede mir dech, ons deng Iddie matzedeelen, andeems du dësen Ziedel bis de 15. Juli 2018 an d'Bréifkëscht

vun der Gemeng geheis oder dësen Formular online ausfëlls um https://s.surveyplanet.com/Sk40zcbgQ


Am Viraus soe mir dir e grousse Merci fir däin Input an hoffen, ganz an dengem Interessi, eis Aufgaben ze erfëllen.


 

Fir d’Jugendkommissioun

Francine, Frank, Jana, Laura, Sven, Tania a Yannick

 Fir erof ze lueden.