Actualité

INFO zu : Wandanlagen um Rolléngerbierg


 ​

              ​

Interêt général vun der Wandenergie​


Plausibilitéits Check 07/2019

​ 

 Dogma Wandenergie


​​Info

Décision de principe

Wandenergie zu Lëtzebuerg

Froen iwwert d'Wandenergie

  Froen un d'Wandindustrie

 Windenergie in Deutschland und Europa
  MP4 Film Wandmillen


 Gesundheitsrisiken durch Infraschall

 Empfehlungen Robert Koch - Institut

 Ärzteforum Fazit Machbarkeitsstudie

 

Projet „Wandpark Miersch“ um Rollëngerbierg

 

D’Ëmweltkommissioun 2011/2017 aus der Gemeng Fëschbech huet sech den 28. September 2017 mat Hëllef vun engem externen Beroder zu den Themen „Wandpark Miersch“ an „Wandkraaft“ am allgemengen auserneengesat. Resultat no Méintelaangen Diskussiounen an Réuniounen sinn d‘Presentatioun an d‘Reflexiounen an der Annexe, wou d’Wandkraaft kritesch beliicht an hannerfrot gëtt.

De Gemengerot aus der Gemeng Fëschbech huet an senger Sëtzung vum 30. Januar 2018 een negativen Avis zum geplangte „Wandpark Miersch“ um Rollëngerbierg geholl (extrait délibération en annexe).

 

D’Firmen SOLER an ELECTRIS, déi de Projet „Wandpark Miersch“ um Rollëngerbierg initiéieren, invitéieren all interesséiert Bierger Donneschdes den 15. März 2018 em 19.30h op eng öffentlech Informatiounsversammlung an d’Veräinshaus „Op der Héicht“ zu Schous.

 

D’Gemeng Fëschbech invitéiert all seng Biergerinnen a Bierger dëser Invitatioun nozekommen an sech mam Sujet „Wandkraaft“ am allgemengen an „Wandpark Miersch“ um Rollëngerbierg am speziellen auserneenzesetzen.

 

de Schäffen-, a Gemengerot Gemeng Fëschbech.

 

 

 

Projet „Parc éolien Mersch“ site Rollëngerbierg

 

La commission de l’environnement 2011/2017 de la commune de Fischbach, en collaboration avec un conseiller externe, s’est consacrée le 28 septembre 2017 aux sujets d’un projet „Parc éolien Mersch“ et „l’énergie éolienne“ en générale. Après de nombreuses réunions et des discussions intensives la présentation ainsi que les réflexions en annexe représentent le résultat, dans lequel l’énergie éolienne sera remise en question par un esprit critique.

 

Le conseil communal de la commune de Fischbach a voté en sa séance du conseil communal du 30 janvier 2018 majoritairement un avis négatif concernant le „Projet Parc éolien Mersch“ au site Rollëngerbierg (extrait délibération en annexe).

 

Les sociétés SOLER et ELECTRIS, lesquelles sont les initiateurs du „Projet Parc éolien Mersch“ au site Rollëngerbierg, invitent tous les citoyennes et citoyens à une réunion d’information au sujet du projet éolien actuellement en planification au Veräinshaus „Op der Héicht“ à Schoos, laquelle aura lieu jeudi le 15 mars 2018 à 19.30h.

 

Le collège échevinal et le conseil communal de la commune de Fischbach invitent tous ses citoyennes et citoyens de suivre cette invitation et d’examiner d’une manière approfondie les sujets de « l’énergie éolienne » en générale et du projet d’un „Parc éolien Mersch“ au Rollëngerbierg en particulier.

 

                        le collège échevinal et le conseil communal de la commune de Fischbach