Actualité

Avis - Offre de cours

 

 


D’Intgratiounskommissioun vun der Fëschber Gemeng géif Iech bieden un dëser Ëmfro deel ze huelen. D’Resultat vun der Ëmfro soll eis hëllefen eng deem entspriechend Offer fir Couren an der Fëschber Gemeng opzestellen.

 

La commission d'intégration de la commune de Fischbach vous demande de participer à la présente enquête. Les résultats de l’enquête vont nous servir à créer une offre de cours correspondante pour la commune de Fischbach.

 

Die Integrationskommission der Gemeinde Fischbach bittet Sie an dieser Umfrage teil zu nehmen. Das Ergebnis der Umfrage soll uns helfen, ein entsprechendes Kursangebot in der Gemeinde Fischbach zu erstellen.

 

 

The Integration Commission of the municipality Fischbach asks you to participate in this survey. The result of the survey should help us to create a corresponding course offer in the municipality of Fischbach.