​Veraïnshaus Agenda ass lo online.
Do geséit een wéini de Sall nach frei ass oder net.
Öffendlech Manifestatiounen stinn och dran.

Link op Veraïnshaus:  Contracts/prix/plans du bâtiment/règlement/commande boisson.

 

Non
Non